Business Intelligence là gì

Ngày đăng:

09/12/2019

Nguồn:

internet

Lượt xem:

795

Business Intelligence là gì


Công nghệ BI (BI Technology) cung cấp một cách nhìn toàn cảnh hoạt động của doanh nghiệp từ quá khứ, hiện tại và các dự đoán tương lai. Mục đích của BI là hỗ trợ cho doanh nghiệp ra quyết định tốt hơn. Vì vậy một hệ thống BI (BI System) còn được gọi là hệ thống hỗ trợ quyết đinh ( Decision Support System -DSS)

Vấn đề cốt lõi trong hệ thống BI là kho dữ liệu (Data Warehouse) và khai phá dữ liệu (Data Mining) vì dữ liệu dùng trong BI là dữ liệu tổng hợp (Nhiều nguồn, nhiều định dạng, phân tán và có tính lịch sử) đó là đặc trưng của kho dữ liệu. Đồng thời việc phân tích dữ liệu trong BI không phải là những phân tích đơn giản (Query, Filtering) mà là những kỹ thuật trong khai phá dữ liệu (Data Mining) dùng để phân loại (classification) phân cụm (Clustering), hay dự đoán (Prediction). Vì vậy BI có mối quan hệ rất chặt chẽ với Data Warehouse và Data Mining.

Hệ thống BI đơn giản có thể được xem là sự kết hợp của 3 thành phần chính như sau:

 1. Data Warehouse (Kho dữ liệu): Chứa dữ liệu tổng hợp của doanh nghiệp
 2. Data Mining (Khai phá dữ liệu): Các kỹ thuật dùng để khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức như phân loại (Classification), phân nhóm (Clustering), phát hiện luật kết hợp (Association Rule), Dự đoán (Predcition),…
 3. Business Analyst (Phân tích kinh Doanh): Các nhà lãnh đạo Doanh nghiệp đưa ra những quyết định chiến lược đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3- BI có lợi ích gì?

BI làm tăng khả năng kiểm soát thông tin của doanh nghiệp một cách chính xác, hiệu quả từ đó có thể phân tích, khai phá tri thức giúp doanh nghiệp có thể dự đoán về xu hướng của giá cả dịch vụ, hành vi khách hàng, phát hiện khách hàng tiềm năng để đề ra các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm tăng khả năng cạnh tranh doanh nghiệp.

BI giúp cho các doanh nghiệp sử dụng thông tin một cách hiệu quả, chính xác để thích ứng với môi trường thay đổi liên tục và cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh.

 

Ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn

 1. Xác định được vị trí và sức cạnh tranh của Doanh nghiệp
 2. Phân tích hành vi khách hàng
 3. Xác định mục đích và chiến lược Marketing
 4. Dự đoán tương lai của doanh nghiệp
 5. Xây dựng chiến lược kinh doanh
 6. Giữ được khách hàng có giá trị và dự đoán khách hành tiềm năng

4- Các công nghệ hỗ trợ BI

 1. Kho dữ liệu (Data warehousing),
 2. Hệ thống hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp (Enterprise resource Planning (ERP) systems)
 3. Công nghệ truy vấn và lập báo cáo (Query and report writing technologies)
 4. Công cụ khai phá và phân tích dữ liệu (Data mining and analytics tools)
 5. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision support systems)
 6. Quản lý quan hệ khách hàng (Customer relation management)

 

Các hoạt động chính của BI (BI Activities)

 1. Hỗ trợ quyết định (Decision support)
 2. Truy vấn và báo cáo (Query and reporting)
 3. Phân tích xử lý trực tuyến (Online analytical processing (OLAP))
 4. Phân tích thống kê (Statistical analysis)
 5. Dự đoán (Forecasting)
 6. Khai phá dữ liệu (Data mining).

Nguồn: internet

 

Others: