Thiết kế & Xây dựng “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo, quản lý tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”

Thiết kế & Xây dựng “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo, quản lý tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”


Thiết kế & Xây dựng “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo, quản lý tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”

Hệ thống ứng dụng có nhiệm vụ thu thập xử lý, lưu trữ khai thác trao đổi thông tin giữa các phòng bạn, bộ phận, khoa trong bệnh viện và các bệnh viện bên ngoài. Số hóa toàn bộ thông tin bệnh án thành bệnh án điện tử đưa và cơ sở dữ liệu khai thác chung.

Kết nối với các nguồn thông tin khác để tang khả năng khai thác trao đổi thông tin chuyên môn các số liệu khoa học phục vụ điều trị chuẩn đoán.

Tối ưu hóa quy trình hoạt động của các bộ phận trong bệnh viện, từ đó xây dựng hệ cơ sở dữ liệu chung cho toàn bộ các hoạt động tiếp nhận, chăm sóc, khám chữa bệnh, điều trị bệnh nhân, nghiên cứu khoa học, quản lý hồ sơ, thiết bị, dược phẩm, vật tư ý tế… cho tất cả các cấp, các bộ phận trong bệnh viện.  Hệ thống xây dựng với 19 phân hệ như sau.

 • Phân hệ chức năng tiếp nhận người khám
 • Phân hệ chức năng quản lý khám chữa bệnh
 • Phân hệ chức năng quản lý cấp cứu
 • Phân hệ chức năng quản lý điều trị nội trú
 • Phân hệ chức năng quản lý dược, vật tư y tế
 • Phân hệ chức năng quản lý thu chi viện phí và BHYT
 • Phân hệ chức năng quản lý xét nghiệm
 • Phân hệ chức năng quản lý truyền và lưu trữ hình ảnh
 • Phân hệ chức năng quản lý phòng mổ
 • Phân hệ chức năng quản lý đồ dung – quân tư trang
 • Phân hệ chức năng quản lý tài chính kế toán
 • Phân hệ chức quản lý tài sản trang thiết bị
 • Phân hệ chức năng quản lý vật tư y tế tiêu hao
 • Phân hệ quản lý nhân sự tiền lương
 • Phân hệ quản lý báo cáo thống kê
 • Phân hệ quản lý nghiên cứu khoa học
 • Phân hệ quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án
 • Phân hệ quản lý hồ sơ và bệnh án điện tử cho cán bộ cao cấp trong quân đội
 • Phân hệ quản trị hệ thống