Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu an toàn giao thông

Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu an toàn giao thông


Cơ sở dữ liệu về An toàn giao thông (ATGT) đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác đảm bảo ATGT. Việc thống kê, phân tích cơ sở dữ liệu là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, có vai trò cung cấp thông tin, các đề xuất cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức nghiên cứu khoa học trong việc đánh giá và làm căn cứ cho việc nghiên cứu, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và GTVT. Cơ sở dữ liệu đầy đủ về ATGT là một tập hợp gồm các dữ liệu về TNGT, vi phạm giao thông, các số liệu liên quan đến phương tiện, người lái, đăng ký, đăng kiểm, kết cấu hạ tầng, số liệu TNGT trong bệnh viện .v.v. được tích hợp vào một hệ thống, được quản lý một cách chặt chẽ.

Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu an toàn giao thông được xây dựng nhằm mục tiêu thu thập, phân tích, tổng hợp, tính toán và thông tin theo các nghiệp vụ quản lý đa chiều, của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải – Bộ Giao thông Vận tải. Các nghiệp vụ của hệ thống được chia thành các phân hệ:

 • Phân tích thông tin về tai nạn giao thông
 • Phân tích thông tin về kết cấu hạ tầng giao thông
 • Phân tích thông tin về phương tiện giao thông vận tải
 • Phân tích thông tin về người tham gia giao thông
 • Phân tích thông tin về quản lý an toàn giao thông
 • Phân tích thông tin về vận tải
 • Phân tích thông tin về kinh tế xã hội
 • Phân tích thông tin về nguồn nhân lực GTVT
 • Phân tích thông tin về GTVT Quốc tế
 • Phân tích thông tin về công nghiệp GTVT
 • Phân tích thông tin về ứng dụng KHCN trong ngành GTVT
 • Phân tích thông tin về đầu tư, đơn giá, định mức KT-KT
 • Phân tích thông tin về quỹ đất, môi trường
 • Phân tích thông tin điều tra, khảo sát về GTVT
 • Cung cấp thông tin thống kê theo các lĩnh vực giao thông vận tải