Why Choose Us

Công nghệ


  • Ngôn ngữ lập trình: C#, VB.NET, MVC, C/C++, JavaScript, Python,PHP, Oracle, XML, Java, JSP, Servlet, Struts, JSF,.
  • Hệ điều hành: Microsoft Windows Server, Linux, FreeBSD, UNIX.
  • Cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, PostgreSQL.
  • Công nghệ: .Net, UML, OOAD, COM, J2EE, EJB

Đội ngũ


Đội ngũ chuyên gia của PhucThanh Solution là những người có kinh nghiệm và những hiểu biết sâu sắc trong các lĩnh vực, nghiệp vụ chuyên ngành.

Chúng tôi hiểu bản chất nghiệp vụ cũng như những khó khăn khách hàng gặp phải, từ đó đưa ra cách thức, con đường để nâng cao hiệu quả hoạt động cho khách hàng bằng các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ phần mềm.

Phương châm


Developing Talent


- Proven English education program for 20 years

Enrollment priority


- Only in Boston Global English Center